Skip directly to content

Característiques del sistema

Descarregar versió en PDF

Assistència

 
 • Diferents tipus de faltes: absència, absència justificada, retard i retard justificat.
 • Es poden afegir més tipus de faltes dependent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Es mostra l'assignatura que realitza l'alumne a l'hora que ha estat absent.
 • Mode d'edició ràpida per assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Creació de faltes periòdiques.
 • Llistats d'assistència per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques d'assistència per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.
 • Els pares poden justificar les faltes dels seus fills (opcional).
 • Detecció dels alumnes que van a les sortides per a que no se'ls hi pugui assignar faltes d'assistència per error.
 • Possibilitat de controlar els professors que han passat llista.
 • Notificació als pares per correu electrònic o missatgeria SMS quan es produeix una falta sense justificar.

Disciplina

 
 • Diferents tipus de faltes: amonestació, falta lleu i falta greu.
 • Es poden afegir més tipus de faltes depenent de les necessitats del centre.
 • Notificació al tutor del grup quan un alumne seu ha tingut una falta de disciplina.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Es mostra l'assignatura que realitza l'alumne a l'hora que s'ha produït la falta.
 • Mode d'edició ràpida per assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de faltes per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de faltes de disciplina per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.

Tutories

 
 • Especificació per part del professor/tutor de les hores que té lliures per realitzar tutories.
 • Administració de tutories molt visual, amb filtració de les individuals, familiars, finalitzades i pendents.
 • Comentari públic i comentari privat (només visible pel tutor).
 • Es contempla que puguin assistir psicòlegs, assessors, etc.
 • Historial de tutories dels alumnes organitzats per grup.
 • Agenda amb les properes tutories a realitzar.

Gestió documental

 
 • Organització de tots els documents del centre.
 • Documents agrupats en carpetes.
 • Privilegis d'accés i d'edició per a carpetes i documents.
 • Control de revisions per a cada document.
 • Gestió de revisors i flux d'aprovacions.
 • Integració amb els usuaris ja creats a la plataforma.
 • Els pares i alumnes també poden tenir accés als documents.
 • Visualització de les versions anteriors dels documents (històrics).
 • Als documents se'ls pot afegir arxius adjunts o altres documents relacionats.

Enquestes

 
 • Administració i creació d'enquestes per a qualsevol perfil d'usuari de la plataforma.
 • Diferents tipologies de preguntes (opció única, opció múltiple, seleccionable, text simple i observacions).
 • Creació de preguntes condicionals.
 • Integració automàtica amb els usuaris i grups ja creats a la plataforma.
 • Visualització dels resultats amb gràfiques i percentatges.
 • Percentatges de participació i resultat numèric global de l'enquesta.
 • Exportació dels resultats a Excel, PDF o versió imprimible.
 • Possibilitat de fer enquestes anònimes i/o de fer públics els resultats als participants de l'enquesta.
 • Secció específica per a pares i alumnes.

Missatgeria interna

 
 • Missatgeria interna entre els diferents usuaris del sistema.
 • Creació de missatges amb text enriquit (negreta, cursiva, etc.).
 • Previsualització del inici del cos del missatge en la mateixa llista de missatges.
 • Possibilitat d'enllaçar arxius o imatges des de l'espai virtual de l'usuari o des del mateix ordinador.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, pares i professors organitzats per grup.
 • Permet seleccionar els pares a partir del nom de l'alumne.
 • Control de recepció de missatges.

Missatgeria mòbil (SMS)

 
 • Enviar missatges SMS massius a varis usuaris a la vegada.
 • Possibilitat d'enviar missatges SMS a usuaris aliens al sistema.
 • Historial de missatges SMS enviats.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, pares i professors organitzats per grup.
 • Notificacions de missatges SMS als pares dels alumnes en el moment que faltin a classe o arribin tard.
 • Possibilitat d'enviar les notificacions automàtiques amb uns minuts de retràs.

Sortides

 
 • Gestió fàcil i visual de totes les sortides del centre.
 • Control de l'assistència dels alumnes a la sortida.
 • Possibilitat de controlar els pagaments dels alumnes.
 • Assignació fàcil dels alumnes a la sortida, organitzats per grups.
 • Detecció dels alumnes que van a la sortida per a que no se'ls hi pugui assignar faltes d'assistència per error.

Usuaris

 
 • Autenticació d'usuaris.
 • Gestió de perfils i permisos per cada secció de la web.
 • Gestió de varis perfils per un mateix usuari.
 • Informació personalitzada per cada perfil d'usuari.
 • Detecció de germans en un mateix centre, pares divorciats, etc.
 • Possibilitat de pujar una imatge de perfil a cada usuari.

Espai virtual

 
 • Carpeta privada per cada usuari del sistema per emmagatzemar arxius.
 • Carpeta pública per a tots els usuaris i amb restricció de privilegis d'escriptura segons el perfil d'usuari.
 • Carpeta pública per assignatura on hi tenen accés només els participants de la mateixa assignatura.
 • Mateix comportament que un explorador de fitxers, amb tecles d'accés directe.
 • Previsualització d'imatges i documents en el mateix explorador.
 • Edició online dels arxius de text.
 • Creació online d'arxius comprimits.

Suport

 
 • Formulari de contacte.
 • Enviament de tickets 24 hores amb errors, suggeriments, dubtes, etc.
 • Contacte telemàtic.
 • Formació periòdica.

Qualificacions

 
 • Estructura flexible per configurar les diferents proves, organitzades per grups, de cada assignatura.
 • Creació il·limitada de grups i proves per estructurar l'avaluació de l'assignatura.
 • Edició directa sobre la mateixa taula.
 • Ponderació de diferents elements.
 • Elements modificables: el pes, la manera de calcular la nota final, el tipus de nota, etc.
 • Possibilitat d'avaluar mitjançant competències.

Treball diari

 
 • Diferents tipus de punts de treball a assignar: falta de deures, falta de treball, falta de material, actitud positiva, etc.
 • Es poden afegir més tipus de punts de treball depenent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors per a cada tipus de punt de treball.
 • Mode d'edició ràpida per assignar els punts de treball en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de treball diari per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de treball diari per cada alumne, per tipus de punt de treball, per dia i per assignatura.

Guàrdies

 
 • Direcció pot crear guàrdies per a qualsevol professor.
 • El professor pot deixar indicacions per al professor de guàrdia de la feina que els alumnes han de fer.
 • Possibilitat d'adjuntar fitxers.
 • S'integra amb els mòduls d'Assistència, Disciplina i Treball diari.
 • Fàcil introducció de les hores de guàrdia dels professors en el mateix horari.
 • Es pot exportar a PDF, o imprimir, les guàrdies de cada dia.

Horaris

 
 • Creació d'horaris per cada període del curs.
 • Control de versions.
 • Edició ràpida per assignar directament les classes sobre el mateix horari.
 • Suport per a classes dividides en una mateixa hora.
 • Franges horàries independents per cada curs.
 • Possibilitat de duplicar un horari als altres períodes del mateix curs.
 • Importació de les classes des d'un generador d'horaris.

Biblioteca

 
 • Gestió de tot el material de la biblioteca del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, alumnes, etc. per poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes.
 • Exportació a Excel de tota la informació.

Inventari

 
 • Gestió de la informació de tot l'inventari del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Agrupació per departament, ubicació, etc.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, etc. per poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes identificatives.
 • Exportació a Excel de tota la informació.

Gestió

 
 • Flexibilitat en la creació d'ensenyaments, cursos i grups.
 • Creació il·limitada d'assignatures.
 • Flexibilitat en la informació a guardar per cada assignatura.
 • Assignació flexible de períodes per cada ensenyament.
 • Exportació a PDF i Excel dels principals llistats d'usuaris.

Llistats

 
 • Llistats totalment configurables per a l'usuari.
 • Organitzats per carpetes.
 • Gestió de privilegis d'accés per carpetes.
 • Creació fàcil i intuïtiva del contingut del llistat.
 • Possibilitat de crear llistats estadístics.
 • Vista prèvia del llistat en qualsevol moment i amb informació real.
 • Possibilitat d'afegir variables predefinides al text.
 • Estil visual totalment personalitzable.
 • Possibilitat de crear llistats individuals per alumne.
 • Exportació a PDF de tots els llistats creats.

Pàgina d'inici

 
 • Pàgina d'inici personalitzada per cada perfil d'usuari.
 • Secció de notificacions per a nous missatges, properes tutories a realitzar, properes sortides, etc.
 • Als pares se'ls mostra un resum de l'activitat dels seus fills en el centre.
 • Els alumnes tenen un espai personal per accedir als seus horaris, absències, properes tutories, etc.

Sistema

 
 • Configuració flexible dels mòduls a utilitzar.
 • Creació de nous mòduls segons les necessitats del centre.
 • No necessita instal·lació: s'executa des del mateix navegador web.
 • Compatible amb els navegadors més populars i dispositius mòbils.
 • Adaptació flexible a qualsevol centre docent: secundària, primària, guarderies, infantil, batxillerat, acadèmies, cicles formatius, etc.
 • Els idiomes disponibles són el català i castellà. Se'n poden afegir més segons les necessitats del centre.

Seguretat

 
 • Autenticació d'usuaris.
 • Permisos específics per a cada perfil d'usuari.
 • Historial d'accés dels usuaris al sistema.
 • Connexió segura HTTPS a totes les seccions del sistema.
 • Còpies se seguretat (backups) diàries de totes les dades.
 • Servidors localitzats a Espanya.
 • Lliure de virus i amenaces externes.

Integració amb Moodle

 
 • Integració visual de Moodle amb el sistema Gescola.
 • Identificació automàtica d'usuaris entre sistemes.
 • Creació d'usuaris al replicar les assignatures al Campus Virtual.
 • Creació de categories i assignatures al Moodle des del mateix sistema Gescola.
 • Matriculació automàtica dels alumnes i professors als seus cursos corresponents.