Vés al contingut

Funcionalitats

Funcionalitats de la plataforma

Gescola t'ofereix una solució integral per a gestionar tota l'activitat del teu centre educatiu, millorar el rendiment de l'alumnat i maximitzar la comunicació amb les famílies.

A més s'integra amb la plataforma Moodle, una eina de gestió d'aprenentatge per al professorat i l'alumnat on poder crear i avaluar tot tipus d'activitats.

A continuació llistem totes les funcionalitats que t'ofereix la plataforma.

Assistència
 • Diferents tipus de faltes: absència, absència justificada, retard i retard justificat.
 • Es poden afegir més tipus de faltes depenent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Creació de faltes periòdiques.
 • Llistats d'assistència per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques d'assistència per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.
 • Les famílies poden justificar les faltes dels seus fills (opcional).
 • Possibilitat de controlar els professors que han passat llista.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS quan es produeix una falta sense justificar.
Convivència
 • Diferents tipus de faltes: amonestació, falta lleu i falta greu.
 • Es poden afegir més tipus de faltes depenent de les necessitats del centre.
 • Notificació al tutor del grup quan un alumne seu ha tingut una falta de convivència o quan s'arriba a un límit de faltes lleus o greus.
 • Possibilitat d'assignar faltes de convivència en hores fora de classe.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de faltes per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de faltes de convivència per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS quan es produeix una falta.
Treball diari
 • Control del rendiment (positiu i negatiu) de l'alumnat.
 • Diferents tipus de punts de treball a assignar: falta de deures, falta de treball, falta de material, actitud positiva, etc.
 • Es poden afegir més tipus de punts de treball depenent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors per a cada tipus de punt de treball.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar els punts de treball en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de treball diari per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de treball diari per cada alumne, per tipus de punt de treball, per dia i per assignatura.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS de l'activitat del seu fill/a.
Qualificacions
 • Estructura flexible per a configurar els diferents ítems avaluables.
 • Possibilitat d'importar l'estructura des d'un arxiu Excel.
 • Edició de les qualificacions directament en la mateixa taula.
 • Estadístiques de les qualificacions per nota i per aprovats/suspesos.
 • Possibilitat d'avaluar mitjançant competències.
 • Generació de butlletins de cada avaluació final o informativa.
 • Personalització de la capçalera i el peu de pàgina del butlletí.
 • Possibilitat d'afegir text personalitzat dins del butlletí.
 • Control de la visibilitat dels ítems avaluables (visibles o no visibles per a família i alumnat).
 • Possibilitat d'agrupar les assignatures per àmbits.
 • El professorat o els tutors poden afegir comentaris per assignatura o un comentari global de l'avaluació.
Tutories
 • Especificació per part del professor/tutor de les hores que té lliures per a realitzar tutories.
 • Administració de tutories molt visual, amb filtració de les individuals, familiars, finalitzades i pendents.
 • Comentari públic i comentari privat (només visible pel tutor).
 • Gestió de les intervencions de seguiment del personal psicopedagog del centre.
 • Historial de tutories dels alumnes organitzats per grup.
 • Agenda amb les pròximes tutories a realitzar.
 • Notificació a les famílies de la programació de noves tutories.
Horaris
 • Creació d'horaris per a cada període de curs.
 • Control de versions.
 • Edició ràpida per a assignar directament les classes en el mateix horari.
 • Suport per a classes dividides en una mateixa hora.
 • Franges horàries independents per a cada curs.
 • Possibilitat de duplicar un horari als altres períodes del mateix curs.
 • Importació de les classes des d'un generador d'horaris com Kronowin, aSc Horaris, gp-Untis, HorW i GHC Peñalara.
Sortides
 • Gestió fàcil i visual de totes les sortides o activitats que es realitzen en el centre.
 • Control de l'assistència dels alumnes a la sortida.
 • Possibilitat de controlar els pagaments dels alumnes.
 • Assignació fàcil dels alumnes a la sortida, organitzats per grup.
 • Detecció dels alumnes que van a la sortida perquè no se'ls pugui assignar faltes d'assistència per error.
 • Notificació a les famílies de la programació de noves sortides.
Pagaments online
 • Les famílies poden realitzar els pagaments de les sortides o activitats del centre.
 • Els pagaments es realitzen a través d'una plataforma de pagament segura.
 • Es pot especificar un preu estàndard i un preu per famílies de l'AMPA.
 • Permet indicar un dia inici i un dia final per a poder acceptar pagaments.
 • Possibilitat d'indicar si els pagaments els pot fer la família de l'alumne o el propi alumne.
 • Control dels que han pagat la sortida o activitat i els que falten per pagar.
Missatgeria interna
 • Missatgeria interna entre els diferents usuaris de la plataforma.
 • Creació de missatges amb text enriquit (negreta, cursiva, etc.).
 • Resum diari a les famílies amb l'activitat del seu fill/a en el centre.
 • Possibilitat d'enllaçar arxius o imatges des de l'espai virtual de l'usuari o des del mateix ordinador.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, famílies i professorat organitzats per grup.
 • Permet seleccionar els familiars a partir del nom de l'alumne.
 • Control de recepció de missatges.
 • Replica dels missatges al correu electrònic de l'usuari, amb confirmació de lectura.
Missatgeria SMS
 • Enviar missatges SMS massius a diversos usuaris alhora.
 • Possibilitat d'enviar missatges SMS a usuaris aliens al sistema.
 • Historial de missatges SMS enviats.
 • Estadístiques diàries i mensuals del nombre de missatges SMS enviats.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, famílies i professorat organitzats per grup.
 • Notificacions de missatges SMS a les famílies en el moment que els seus fills faltin a classe o arribin tard.
 • Possibilitat d'enviar les notificacions automàtiques amb uns minuts de retard.
Calendari i agenda
 • Calendari i agenda amb tots els esdeveniments del centre.
 • Categorització dels esdeveniments per nom i color.
 • Organització dels esdeveniments per calendaris.
 • Els participants a l'esdeveniment es poden seleccionar per ensenyament, curs o grup.
 • Notificació als participants de la creació de l'esdeveniment i possibilitat d'afegir recordatori per a avisar uns dies abans.
 • Integració amb els esdeveniments generats d'altres mòduls: Sortides, Tutories, Qualificacions, Guàrdies, etc.
Incidències de material
 • Gestió de totes les incidències de material del centre.
 • Els responsables de les incidències es categoritzen per tipus d'incidència.
 • Les incidències poden assignar-se a diferents estats.
 • Possibilitat d'afegir comentaris a l'històric de la incidència.
 • Els responsables reben una notificació quan es crea una incidència en la seva categoria assignada.
 • La persona que crea la incidència rep una notificació en el moment que hi ha una novetat en la seva incidència.
Gestió documental
 • Organització de tots els documents del centre.
 • Documents agrupats en carpetes.
 • Privilegis d'accés i edició per a carpetes i documents.
 • Control de revisions per a cada document.
 • Gestió de revisors i flux d'aprovacions.
 • Integració amb els usuaris ja creats en la plataforma.
 • Les famílies i alumnes també poden tenir accés als documents que es comparteixen amb ells.
 • Visualització de les versions anteriors dels documents (gestió d'històrics).
 • Als documents se'ls pot afegir arxius adjunts o altres arxius relacionats.
Enquestes
 • Creació d'enquestes per a qualsevol perfil d'usuari.
 • Diferents tipologies de preguntes (opció única, opció múltiple, seleccionable, text simple i observacions).
 • Creació de preguntes condicionals.
 • Integració automàtica amb els usuaris i grups ja creats en la plataforma.
 • Visualització dels resultats amb gràfics i percentatges.
 • Percentatges de participació i resultat numèric global de l'enquesta.
 • Exportació dels resultats a Excel, PDF o versió imprimible.
Inventari
 • Gestió de la informació de tot l'inventari del centre.
 • Control de les incidències de material, amb assignació de responsables.
 • Agrupació per departament, ubicació, etc.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Creació d'etiquetes identificatives.
 • Exportació a Excel de tota la informació.
Biblioteca
 • Gestió de tot el material de la biblioteca del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, alumnes, etc. per a poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes.
 • Exportació a Excel de tota la informació.
Guàrdies
 • Direcció pot crear guàrdies per a qualsevol professor.
 • El professor substituït pot deixar indicacions per al professor de guàrdia del treball que els alumnes han de realitzar.
 • Possibilitat d'adjuntar fitxers.
 • S'integra amb els mòduls d'Assistència, Convivència i Treball diari.
 • Fàcil introducció de les hores de guàrdia dels professors en el mateix horari.
 • Es pot exportar a PDF, o imprimir, les guàrdies de cada dia.
Espai virtual
 • Carpeta pública per a tots els usuaris i amb restricció de privilegis d'escriptura segons el perfil d'usuari.
 • Mateix comportament que un explorador de fitxers, amb tecles d'accés directe.
 • Previsualització d'imatges i documents en el mateix explorador.
 • Edició online dels arxius de text.
 • Creació online d'arxius comprimits.
Integració amb Moodle
Integració amb Moodle
 • Integració visual de Moodle amb el sistema Gescola.
 • Identificació automàtica d'usuaris entre sistemes.
 • Creació d'usuaris en replicar les assignatures al Campus Virtual.
 • Creació de categories i assignatures en Moodle des del mateix sistema Gescola.
 • Sincronització automàtica dels alumnes i professors als seus cursos corresponents.
Integració amb Google
 • Els usuaris poden identificar-se automàticament amb el seu compte de Google.
 • Creació automàtica de cursos a Google Classroom.
 • Sincronització d'alumnes i professors als cursos de Google Classroom.
Usuaris
 • Els usuaris poden accedir automàticament a Gescola amb el seu compte de Google.
 • Cada persona té el seu propi usuari d'accés.
 • Gestió de privilegis d'accés per perfil d'usuari.
 • Un mateix usuari pot tenir diversos perfils assignats, per exemple el perfil de Professora i el perfil de Mare.
 • Detecció de germans en un mateix centre, famílies divorciades, etc.
 • Possibilitat de pujar una imatge de perfil a cada usuari.
Versió mòbil
 • Versió mòbil per a les principals funcionalitats de la plataforma.
 • Funciona amb qualsevol versió de mòbil i sistema operatiu (Android, iOS, etc.).
 • Accés a la versió mòbil del Moodle.
Sistema flexible
 • Configuració específica dels mòduls utilitzats en cada centre.
 • Els usuaris només veuen les seccions on tenen accés.
 • Compatible amb els navegadors web més populars i dispositius mòbils.
 • Diversos idiomes: Català i Castellà.
 • En constant evolució.
Demana un usuari de demostració