Vés al contingut

Funcionalitats

Funcionalitats de la plataforma

Gescola t'ofereix una solució integral per a gestionar tota l'activitat del teu centre educatiu, millorar el rendiment de l'alumnat i maximitzar la comunicació amb les famílies.

A més s'integra amb la plataforma Moodle, una eina de gestió d'aprenentatge per al professorat i l'alumnat on poder crear i avaluar tot tipus d'activitats.

A continuació llistem totes les funcionalitats que t'ofereix la plataforma.

Assistència
Assistència
 • Diferents tipus de faltes: absència, absència justificada, retard i retard justificat.
 • Es poden afegir més tipus de faltes depenent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Creació de faltes periòdiques.
 • Llistats d'assistència per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques d'assistència per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.
 • Les famílies poden justificar les faltes dels seus fills (opcional).
 • Possibilitat de controlar els professors que han passat llista.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS quan es produeix una falta sense justificar.
Convivència
Convivència
 • Diferents tipus de faltes: amonestació, falta lleu i falta greu.
 • Es poden afegir més tipus de faltes depenent de les necessitats del centre.
 • Notificació al tutor del grup quan un alumne seu ha tingut una falta de convivència o quan s'arriba a un límit de faltes lleus o greus.
 • Possibilitat d'assignar faltes de convivència en hores fora de classe.
 • Codi de colors depenent de la gravetat de la falta.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar les faltes en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de faltes per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de faltes de convivència per cada alumne, per tipus de falta, per dia i per assignatura.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS quan es produeix una falta.
Treball diari
Treball diari
 • Control del rendiment (positiu i negatiu) de l'alumnat.
 • Diferents tipus de punts de treball a assignar: falta de deures, falta de treball, falta de material, actitud positiva, etc.
 • Es poden afegir més tipus de punts de treball depenent de les necessitats del centre.
 • Codi de colors per a cada tipus de punt de treball.
 • Mode d'edició ràpida per a assignar els punts de treball en un clic sobre la mateixa taula.
 • Llistats de treball diari per grup i per alumne, amb taula resum i taula detallada.
 • Estadístiques de treball diari per cada alumne, per tipus de punt de treball, per dia i per assignatura.
 • Notificació a les famílies per correu electrònic o missatgeria SMS de l'activitat del seu fill/a.
Tutories
Tutories
 • Els tutors poden dur un seguiment de les tutories que realitzen a l'alumnat o familiars.
 • Administració de tutories molt visual, amb filtració de les individuals, familiars, finalitzades i pendents.
 • Comentari públic i comentari privat (només visible pel tutor).
 • Creació de fitxes d'informació amb camps personalitzats per ser emplenades pels tutors.
 • Gestió de les intervencions de seguiment del personal psicopedagog del centre.
 • Historial de tutories dels alumnes organitzats per grup.
 • Agenda amb les pròximes tutories a realitzar.
 • Notificació a les famílies de la programació de noves tutories.
Qualificacions
Qualificacions
 • Estructura flexible per a configurar els diferents ítems avaluables.
 • Possibilitat d'importar l'estructura des d'un arxiu Excel.
 • Edició de les qualificacions directament en la mateixa taula.
 • Estadístiques de les qualificacions per nota i per aprovats/suspesos.
 • Possibilitat d'avaluar mitjançant competències.
 • Generació de butlletins de cada avaluació final o informativa.
 • Personalització de la capçalera i el peu de pàgina del butlletí.
 • Possibilitat d'afegir text personalitzat dins del butlletí.
 • Control de la visibilitat dels ítems avaluables (visibles o no visibles per a família i alumnat).
 • Possibilitat d'agrupar les assignatures per àmbits.
 • El professorat o els tutors poden afegir comentaris per assignatura o un comentari global de l'avaluació.
Quadern del professor
Quadern del professor
 • El professorat pot configurar l'estructura individual per cada grup o una estructura general de la matèria.
 • Possibilitat d'agrupació de les proves en diferents grups avaluables.
 • Diferents tipus de notes: numèriques, alfanumèriques, lletres, sigles, etc.
 • Configuració de la prova perquè sigui visible per a l'alumnat i/o famílies.
 • Possibilitat d'importar l'estructura d'una o diverses matèries.
 • El professorat pot anar afegint proves a mesura que les hagi d'avaluar.
Sortides
Sortides
 • Gestió fàcil i visual de totes les sortides o activitats que es realitzen en el centre.
 • Control de l'assistència dels alumnes a la sortida.
 • Possibilitat de controlar els pagaments dels alumnes.
 • Es pot crear una autorització de la sortida que han de signar les famílies perquè el/la alumne/a pugui participar.
 • Assignació fàcil dels alumnes a la sortida, organitzats per grup.
 • Detecció dels alumnes que van a la sortida perquè no se'ls pugui assignar faltes d'assistència per error.
 • Notificació a les famílies de la programació de noves sortides.
Pagaments online
Pagaments online
 • Integració amb el TPV de la vostra entitat bancària.
 • Nosaltres no apliquem cap comissió als pagaments rebuts.
 • Les famílies poden realitzar els pagaments (amb targeta o bizum) de les sortides, activitats, material, matrícula, quotes, etc.
 • Afegeix fàcilment una pàgina de pagaments online a la teva pàgina web del centre o del AFA.
 • Es pot especificar un preu estàndard i un preu per famílies de l'AFA.
 • Permet indicar un dia inici i un dia final per a poder acceptar pagaments.
 • Control dels que han pagat la sortida o activitat i els que falten per pagar.
 • Possibilitat d'enviar recordatoris.
Calendari i agenda
Calendari i agenda
 • Calendari i agenda amb tots els esdeveniments del centre.
 • Categorització dels esdeveniments per nom i color.
 • Organització dels esdeveniments per calendaris.
 • Possibilitat d'afegir arxius adjunts.
 • Els participants a l'esdeveniment es poden seleccionar per ensenyament, curs o grup.
 • Es pot visualitzar el calendari d'un grup, curs o ensenyament.
 • Notificació als participants de la creació de l'esdeveniment i possibilitat d'afegir recordatori per a avisar uns dies abans.
 • Integració amb els esdeveniments generats d'altres mòduls: Sortides, Tutories, Qualificacions, Guàrdies, etc.
Autoritzacions
Autoritzacions
 • Creació d'autoritzacions que poden ser completades i signades electrònicament per les famílies o els alumnes majors d'edat.
 • Possibilitat d'afegir camps de formulari al document de l'autorització per a que siguin emplenats, a més del camp de signatura.
 • Es poden afegir al document camps autocompletables amb la informació de l'alumne o els seus familiars.
 • Control de les famílies que han completat l'autorització i les que encara no ho han fet.
 • Exportació a Excel de les dades introduïdes per les famílies en les autoritzacions.
 • Versió mòbil per a que les famílies puguin completar i signar les autoritzacions amb el dit.
Horaris
Horaris
 • Creació d'horaris per a cada període de curs.
 • Edició de l'horari per curs o professor.
 • Importació de les classes des d'un generador d'horaris com Kronowin, aSc Horaris, gp-Untis, HorW i GHC Peñalara.
 • Control de versions (pots tornar a versions anteriors).
 • Edició ràpida per a assignar directament les classes en el mateix horari.
 • Suport per a classes dividides en una mateixa hora.
 • Franges horàries independents per a cada curs.
 • Possibilitat de duplicar un horari als altres períodes del mateix curs.
Edició online de documents
Edició online de documents
 • Crea i edita documents en línia compatibles amb Word, Excel i PowerPoint.
 • Edició des del mateix navegador web, no fa falta instal·lar res ni tenir llicència Office.
 • Col·laboració entre diferents usuaris per a editar un document en temps real.
 • Possibilitat de crear plantilles per a utilitzar-les quan es crea un document.
 • Exportació a PDF de qualsevol document.
 • Possibilitat de convertir un document PDF a Word perquè pugui ser editat.
Gestió documental
Gestió documental
 • Organització de tots els documents del centre.
 • Documents agrupats en carpetes.
 • Privilegis d'accés i edició per a carpetes i documents.
 • Control de revisions per a cada document.
 • Visualització i edició online dels documents.
 • Gestió de revisors i flux d'aprovacions.
 • Integració amb els usuaris ja creats en la plataforma.
 • Les famílies i alumnes també poden tenir accés als documents que es comparteixen amb ells.
 • Visualització de les versions anteriors dels documents (gestió d'històrics).
 • Als documents se'ls pot afegir arxius adjunts o altres arxius relacionats.
Enquestes
Enquestes
 • Creació d'enquestes per a qualsevol perfil d'usuari.
 • Diferents tipologies de preguntes (opció única, opció múltiple, seleccionable, text simple i observacions).
 • Creació de preguntes condicionals.
 • Integració automàtica amb els usuaris i grups ja creats en la plataforma.
 • Visualització dels resultats amb gràfics i percentatges.
 • Els resultats es poden filtrar per les respostes obtingudes.
 • Percentatges de participació i resultat numèric global de l'enquesta.
 • Exportació dels resultats a Excel, PDF o versió imprimible.
Missatgeria interna
Missatgeria interna
 • Missatgeria interna entre els diferents usuaris de la plataforma.
 • Creació de missatges amb text enriquit (negreta, cursiva, etc.).
 • Resum diari a les famílies amb l'activitat del seu fill/a en el centre.
 • Possibilitat d'enllaçar arxius o imatges des de l'espai virtual de l'usuari o des del mateix ordinador.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, famílies i professorat organitzats per grup.
 • Permet seleccionar els familiars a partir del nom de l'alumne.
 • Control de recepció de missatges.
 • Replica dels missatges al correu electrònic de l'usuari, amb confirmació de lectura.
Missatgeria SMS
Missatgeria SMS
 • Enviar missatges SMS massius a diversos usuaris alhora.
 • Possibilitat d'enviar missatges SMS a usuaris aliens al sistema.
 • Historial de missatges SMS enviats.
 • Estadístiques diàries i mensuals del nombre de missatges SMS enviats.
 • Gestió de contactes, amb cercador i selecció d'alumnes, famílies i professorat organitzats per grup.
 • Notificacions de missatges SMS a les famílies en el moment que els seus fills faltin a classe o arribin tard.
 • Possibilitat d'enviar les notificacions automàtiques amb uns minuts de retard.
Inventari
Inventari
 • Gestió de la informació de tot l'inventari del centre.
 • Control de les incidències de material, amb assignació de responsables.
 • Agrupació per departament, ubicació, etc.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Creació d'etiquetes identificatives.
 • Exportació a Excel de tota la informació.
Incidències de material
Incidències de material
 • Gestió de totes les incidències de material del centre.
 • Els responsables de les incidències es categoritzen per tipus d'incidència.
 • Les incidències poden assignar-se a diferents estats.
 • Possibilitat d'afegir comentaris a l'històric de la incidència.
 • Els responsables reben una notificació quan es crea una incidència en la seva categoria assignada.
 • La persona que crea la incidència rep una notificació en el moment que hi ha una novetat en la seva incidència.
Guàrdies
Guàrdies
 • Direcció pot crear guàrdies per a qualsevol professor.
 • El professor substituït pot deixar indicacions per al professor de guàrdia del treball que els alumnes han de realitzar.
 • Possibilitat d'adjuntar fitxers.
 • S'integra amb els mòduls d'Assistència, Convivència i Treball diari.
 • Fàcil introducció de les hores de guàrdia dels professors en el mateix horari.
 • Es pot exportar a PDF, o imprimir, les guàrdies de cada dia.
Biblioteca
Biblioteca
 • Gestió de tot el material de la biblioteca del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, alumnes, etc. per a poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes.
 • Exportació a Excel de tota la informació.
Reserva d'aules
Reserva d'aules
 • Gestió de totes les aules/espais del centre, quines es poden reservar, etc.
 • Programació flexible de les hores disponibles de reserva per cada aula.
 • Agrupació de les aules per categoria, reunions, esdeveniments, etc.
 • Els usuaris poden realitzar les reserves en un entorn fàcil i visual, amb filtre per aula, categoria, tipus, etc.
 • Gestió de responsables de les aules i notificació a aquests quan una aula ha estat reservada.
 • Possibilitat de validació prèvia per part del responsable quan un usuari vulgui reservar una aula.
 • Integració automàtica amb l'horari lectiu del centre.
Seguiment CAEI
Seguiment CAEI
 • Les persones psicopedagogues del centre poden portar un seguiment addicional d'un grup d'alumnes.
 • Administració de les intervencions de seguiment molt visual, amb filtració de les individuals, familiars, finalitzades i pendents.
 • Comentari públic i comentari privat (només visible per la persona psicopedagoga).
 • Historial d'intervencions de seguiment dels alumnes organitzats per grup.
 • Notificació a les famílies de la programació de noves intervencions.
Integració amb Moodle
Integració amb Moodle
 • Integració visual de Moodle amb el sistema Gescola.
 • Identificació automàtica d'usuaris entre sistemes.
 • Creació d'usuaris en replicar les assignatures al Campus Virtual.
 • Creació de categories i assignatures en Moodle des del mateix sistema Gescola.
 • Sincronització automàtica dels alumnes i professors als seus cursos corresponents.
Integració amb Google
Integració amb Google
 • Els usuaris poden identificar-se automàticament amb el seu compte de Google o amb el compte corporatiu del centre.
 • Creació automàtica de cursos a Google Classroom.
 • Sincronització d'alumnes i professors als cursos de Google Classroom.
Usuaris
Usuaris
 • Els usuaris poden accedir automàticament a Gescola amb el seu compte de Google.
 • Cada persona té el seu propi usuari d'accés.
 • Gestió de privilegis d'accés per perfil d'usuari.
 • Un mateix usuari pot tenir diversos perfils assignats, per exemple el perfil de Professora i el perfil de Mare.
 • Detecció de germans en un mateix centre, famílies divorciades, etc.
 • Possibilitat de pujar una imatge de perfil a cada usuari.
Espai virtual
Espai virtual
 • Carpeta pública per a tots els usuaris i amb restricció de privilegis d'escriptura segons el perfil d'usuari.
 • Mateix comportament que un explorador de fitxers, amb tecles d'accés directe.
 • Previsualització d'imatges i documents en el mateix explorador.
 • Edició online dels arxius de text.
 • Creació online d'arxius comprimits.
Sistema flexible
Sistema flexible
 • Configuració específica dels mòduls utilitzats en cada centre.
 • Els usuaris només veuen les seccions on tenen accés.
 • Compatible amb els navegadors web més populars i dispositius mòbils.
 • Diversos idiomes: Català i Castellà.
 • Actualitzacions periòdiques.
Versió mòbil
Versió mòbil
 • Versió mòbil per a les principals funcionalitats de la plataforma.
 • Accés per a professorat, famílies i alumnes.
 • Funciona amb qualsevol versió de mòbil i sistema operatiu (Android, iOS, Windows, etc.).
 • Accés a la versió mòbil del Moodle.
Demana un usuari de demostració